Fusie en Subsidie

Fusie politiezone AMOW?

Het speciaal taalstatuut van de faciliteitengemeenten maakt een fusie met een andere gemeente zo goed als onmogelijk, alhoewel verscheidene faciliteitengemeenten hier wel interesse voor hebben.

Vermits de verschillende faciliteitengemeenten nu reeds deel uitmaken van diverse overkoepelende politiezones lijkt een fusie van politiezones wel haalbaar.

Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie waarin nagegaan wordt of een vrijwillige fusie van de politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel), Dilbeek, TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) mogelijk is.

Het idee voor een fusie van de betrokken politiezones rijpt al geruime tijd en in maart dit jaar gaven de betrokken burgemeesters hun akkoord om de haalbaarheidsstudie uit voeren.

Capaciteitsproblemen op vlak van middelen, personen en financiering, en uitdagingen die de grenzen van de politiezones overstijgen, zoals drugsmokkel en cybercriminaliteit, sturen aan op een verregaande samenwerking. Een fusie kan zorgen voor een efficiëntere en verbeterde politiewerking in de betrokken gemeenten, waar dan met minstens dezelfde middelen meer en beter politiewerk kan worden verricht.

Begin juni startte een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van de betrokken politiezones en een verbindingsambtenaar van de provinciegouverneur. In oktober zou een eerste tussentijds rapport worden voorgelegd aan de burgemeesters dat de voor- en nadelen van een fusie moet belichten. Aan de fusieplannen werd tot nog toe niet al te veel ruchtbaarheid gegeven om de slaagkansen niet te hypothekeren.

NEO en uitbreiding Ring

Gezien zijn ligging heeft Wemmel te maken met zowel het dossier NEO (project voor de heraanleg van de Heizel in het Brussels gewest, dat gepromoot wordt door het Brussels gewest, als de uitbreiding van de Ring die gewenst wordt door het Vlaams gewest.

Zoals we in deze kolommen reeds enige tijd geleden lieten uitschijnen lijkt het er sterk op dat beide dossiers aan mekaar gebonden liggen.

In juni leverde de Vlaamse administratie een vergunning af voor de verbindingsweg tussen de Ring en parking C. Hoewel het Vlaams Departement Omgeving zegt dat het om een verbindingsweg met een zuiver logistieke functie gaat voor bestaande activiteiten op de Heizel, spreekt Brussels burgemeester Close (PS) van een grote vooruitgang voor het NEO-project.

Het Brussels gewest startte op 5 juni een nieuw en reeds vierde onderzoek op naar het NEO-project, nadat eerdere versies vernietigd werden door de Raad van State. Hierbij wordt vastgehouden aan het idee van een winkelcentrum hetgeen leidt tot grote woede van de organisaties (bewoners, vakbonden en werkgeversorganisaties), die met succes de vorige versies aanvochten bij de Raad van State.

De gewestregering wil het Gewestelijk Bestemmingsplan wijzigen om de Heizel om te dopen naar een Gebied van Gewestelijk Belang. Op die manier is geen milieueffectenrapport meer nodig en kan met de ruimte feitelijk alles gebeuren.

Wat later lijkt het erop dat het Brussels gewest zich dan toch niet zou verzetten tegen de plannen om het noordelijk stuk van de ring te verbreden. De groene partijen in de meerderheid blijven wel gekant tegen de verbredingsplannen.

De timing van de ontwikkelingen in beide dossiers geeft voedsel aan het gerucht, uitgebracht in verschillende Franstalige media, dat in deze dossiers een koehandel in de maak is.

Impulssubsidie voor Wemmels jeugdwerk

Wemmel geniet dit jaar met het project “Boost het Wemmels jeugdwerk” van een impulssubsidie van €44.426. De impulssubsidie Vlaamse Rand heeft tot doel de Vlaamse identiteit van de regio te versterken, met een focus op sociale cohesie en bijzondere aandacht voor de verbindende rol van het Nederlands.

Wemmel behoort tot de top vijf van gemeenten waar het laatste jaar de bevolking het snelst aangroeide. Op 10 jaar tijd steeg de bevolking met 11.6%. In de leeftijdscategorie 0 tot 24-jarigen is 72.4% van niet-Belgische herkomst. In tegenstelling tot de andere faciliteitengemeenten kan die stijging niet gelinkt worden aan de nabijheid van Europese instellingen.

Enkele decennia terug gold Wemmel nog als een zeer welgestelde gemeente met de exclusieve villawijk Boechout als exponent van die welstand. Vandaag is Wemmel een superdiverse gemeente geworden met een kansarmoede-index die beduidend boven het Vlaams-Brabants gemiddelde ligt.

De superdiversiteit van de bevolking vindt men niet terug bij de kinderen en jongeren die participeren aan het lokale jeugdwerkaanbod. Het fenomeen van hangjongeren die voor overlast zorgen is daarentegen in Wemmel niet onbekend.

Wemmel wil via een kwalitatief en toegankelijk vrijetijdsaanbod de sociale cohesie en verbinding bevorderen. Gezien sommige groepen niet aansluiten bij het bestaand verenigingsleven werd vorig jaar voor een aanpak gekozen met een halftijdse jeugdopbouw- / jongerenwerker die de brug moet leggen tussen jongeren, de verenigingen en het lokaal bestuur. Ondertussen heeft de jongerenwerker er zijn eerste werkjaar opzitten en heeft hij een goed idee van de noden en de mogelijke acties. Echter, de middelen die Wemmel voorziet volstaan niet voor dat actieplan.

Vandaar het project “Boost het Wemmels jeugdwerk”, dat in 2023 werd ingediend en dat door de administratie van de Vlaamse Rand positief geëvalueerd werd en dus kan rekenen op een impulssubsidie ten belope van €44.426. Het actieplan voorziet in een financiële en logistieke ondersteuning van het lokale jeugdwerk. De communicatie naar de jongeren toe is een belangrijk aspect. Het is de bedoeling om op een laagdrempelige en toegankelijke manier te informeren over het lokaal jeugdwerkaanbod. Hierbij zal ook het Nederlands gepromoot worden ten einde de sociale cohesie te versterken. Door de specifieke situatie van Wemmel als faciliteitengemeente is het mogelijk om in beide landstalen te communiceren over het lokaal jeugdwerkaanbod, hetgeen de werving van anderstalige jongeren moet vergemakkelijken.

Hopelijk wordt toch niet vergeten na de eerste contacten om ook de Nederlandse taal bij deze jongeren te promoten, want niets werkt zo verbindend als een gemeenschappelijke omgangstaal.

Spaarpot van 4,4 miljoen dwangsommen

De luchthavenuitbater Brussels Airport Company wil strenger toezien op het ongeoorloofd gebruik van nachtvluchten en probeert zo wat tegemoet te komen aan de bezwaren van de noordrandgemeenten Wemmel, Vilvoorde, Grimbergen, Machelen en Meise. De bezwaren van de vijf noordrandgemeenten gaan echter verder dan een eis tot vermindering van de nachtvluchten. Het gebrek aan een rechtmatige spreiding van alle vluchten,
’s nachts en overdag, blijft moeilijk verteerbaar voor de betrokken burgemeesters. Zij behouden hun reserves omtrent de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van Brussels Airport, die binnenkort haar beslag moet krijgen.

De vijf noordrandgemeenten vochten in 2018 met succes het nieuwe vluchtplan Wathelet aan bij de rechtbank. De federale overheid kreeg tot mei 2021 de tijd om de nodige aanpassingen te maken. Twee jaar later is er nog altijd niets gebeurd en dikken de dwangsommen aan. Tegen €50.000 per week bedraagt het totaal aan betaalde dwangsommen al
4,4 miljoen euro. De betrokken gemeenten hebben altijd gesteld dat het hun niet te doen is om het geld maar om voldoende nachtrust en minder vlieghinder voor de betrokken inwoners.

N-VA-kamerleden Theo Francken en Bert Wollants laken de inactiviteit van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en stellen dat hij de stilstand in het dossier afkoopt met belastinggeld. Ondertussen dikt het tegoed van de vijf gemeenten wekelijks verder aan met €50.000.