Brussels Airport

Meer geluidsoverlast

In ons voorjaarsnummer eerder dit jaar berichtten we dat vijf noordrandgemeenten, waaronder de faciliteitengemeente Wemmel, een vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel bekwamen in 2018, waarin de rechter het bevel gaf om een eerlijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem uit te werken. Zolang het vonnis niet wordt uitgevoerd stapelen de dwangsommen, 50.000 euro per week, zich op. Momenteel zouden deze dwangsommen reeds €4,4 miljoen   bedragen.

Federaal mobiliteitsminister Gilkinet (Ecolo) bleef echter doof voor de verzuchtingen van de noordrandgemeenten. De invoer van een nieuw radarsysteem in oktober, waarbij vliegbewegingen met digitale satellieten worden opgevolgd in plaats van traditionele meetmethoden, zorgt nu voor extra geluidsoverlast voor de Noordrand. Sinds de nieuwe procedures voor  het opstijgen en landen op Brussels Airport van kracht zijn, regent het klachten van misnoegde burgers uit de noordrand. De vijf betrokken burgemeesters luidden de alarmbel en deze werd gehoord in Vlaanderen. De Vlaamse regering liet onderzoeken of de nieuwe procedures een verschuiving van de geluidsoverlast veroorzaakten. Uit dat onderzoek blijkt dat vooral het noordwesten van de Vlaamse rand, in casu de gemeenten Wemmel en Meise, sterker getroffen worden ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vliegbewegingen blijken sterker geconcentreerd waardoor de inwoners van deze gemeenten nog meer last ondervinden. Het nieuwe  digitaal richtpunt lijkt zich net boven Wemmel te bevinden.

De Vlaamse regering heeft nu een belangenconflict ingeroepen tegen de aanpassing van de vliegroutes bij het Overlegcomité. De beslissing voor een routeaanpassing werd genomen zonder overleg en minister Gilkinet blijft stom voor de vragen uit Vlaanderen. Bovendien negeert hij  het eerdere vonnis van de Brusselse rechtbank.

Wemmels burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) reageert tevreden nu  de Vlaamse regering eindelijk oren heeft voor de verzuchtingen van de noordrandgemeenten. Hij  meent dat verdere juridische stappen zijn aangewezen naast het politiek statement van het belangenconflict, vermits ook de rechten van de burgers geschaad worden.

Ondertussen ontkent minister Gilkinet dat de hinder stiekem naar Vlaanderen is verschoven maar erkent wel dat  de invoering van een nieuwe technologie nog wat verfijningen vereist. De ombudsdienst van de federale regering voor de luchthaven beweert zelfs dat de noordrand nu minder vluchten te verwerken krijgt sinds oktober.

Volgend jaar moet de Vlaamse regering zich buigen over de nieuwe omgevingsvergunning voor Brussels Airport.

Wordt zeker vervolgd.

Mobiliteitsplan

Het Wemmels mobiliteitsplan lokt heel wat controverse uit. Het doel is het doorgaand verkeer langs twee verkeersassen te leiden. Enerzijds  een oost-westas langs de Robberechtstraat en de Rassel, waardoor het verkeer tussen Meise en Asse wordt afgeleid en een noord-zuidas via de Windberg-Kaasmarkt-Brusselsesteenweg, die het verkeer van en naar Brussel moet kanaliseren. In de toekomst zal enkel voor deze twee assen een zone 50 km per uur gelden, de rest van de gemeente wordt dan zone 30. Momenteel loopt via de Limburg Stirumlaan een drukgebruikte route naar Brussel en de op- en afrit 8 van de Ring. Het is de bedoeling dat bij de heraanleg van de Ring deze op- en afrit opgedoekt worden en de Limburg Stirumlaan dan een puur residentieel karakter krijgt.

Ondertussen werden reeds enkele verschillende proefopstellingen met dito verkeersknippen en betonblokken uitgeprobeerd. De testperiode loopt tot november. Dan volgt er een evaluatie.

Zoals kon verwacht worden kan het mobiliteitsplan niet op algemene instemming rekenen.

Het mobiliteitsplan werd met een ruime meerderheid goedgekeurd in de gemeenteraad en de contouren van het protest lijken politiek gekleurd.

De Franstalige oppositiepartij IC (Intérêts Communaux) trekt het hardst van leer en pleit voor de intrekking van het mobiliteitsplan. Meer bepaald de concentratie van de verkeersoverlast is hun een doorn in het oog. In september mobiliseerde IC haar achterban tijdens de gemeenteraad waar een motie tot intrekking van het plan werd ingediend. De motie werd echter weggestemd.

Burgemeester  Van Steenkiste stelt dat bij de twee consultaties van de bevolking slechts een klein aantal inwoners reageerde  en meent dat een meerderheid van de bevolking de veranderingen  goed genegen is. Hij vraagt nog wat geduld tot de evaluatie in november, maar geeft wel aan dat  het plan zeker niet zal worden afgevoerd.

2024

Wemmel Plus!, de lijst van schepen Chris Andries, die momenteel deel uitmaakt van de meerderheid, is de eerste partij die middels een huis-aan-huis pamflet al vooruitkijkt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. De partij zal zich opnieuw presenteren voor de verkiezingen maar zit blijkbaar nog verlegen om kandidaten. Wemmel Plus! noemt zich overigens geen politieke partij maar een burgerbeweging zonder partijpolitieke banden.  De lijst belooft rekening te houden met de opmerkingen en klachten over het mobiliteitsplan .

Het ziet er naar uit dat het mobiliteitsplan prominent aanwezig zal zijn in het verkiezingsdiscours van volgend jaar.

Gemeenschapsdienst

Op 1 januari van dit jaar werd de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in Vlaanderen ingevoerd. Lokale besturen kunnen intekenen op een subsidie om de opstart van de gemeenschapsdienst te ondersteunen. Eind mei waren er 76 projecten goedgekeurd. Slechts tien gemeenten in Vlaams-Brabant dienden een project in. Als enige faciliteitengemeente stelt Wemmel een kleinschalig project voor dat qua omvang mikt op 3 werkplekken en 1 mentor.

Blijkbaar speelt het imago van de gemeenschapsdienst een rol bij de matige belangstelling bij sommige lokale politieke partijen en politici.

Zandloper weer open

Eind september opende het gemeenschapscentrum  de Zandloper opnieuw zijn deuren na een lange renovatie. Zo kreeg de verschuifbare publiekstribune een nieuwe bekleding. Sinds 2020 waren er ook al duurzaamheidswerken aan de gang, die nu ook eindelijk afgerond werden. De energie-efficiëntie werd verhoogd door  een betere isolatie van dak en gevel en de plaatsing van 190 zonnepanelen. Vlaanderen maakte ruim 1 miljoen euro vrij om enkele gemeenschapscentra in de Rand te verduurzamen. De Zandloper kreeg hiervan€ 360.000 euro toegewezen.

Een buurt voor iedereen

In het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ kunnen voor een periode van twee jaar projecten ingediend worden bij de Vlaamse overheid onder het motto ‘Zorgzame buurten’. Momenteel lopen er zo’n 126 projecten in het Nederlands taalgebied. De goedgekeurde projecten worden met een subsidie betoelaagd. Wel is het zo dat elk project zelf co-financiert voor een gelijk bedrag als de subsidie, via een inbreng van middelen, personeel of investeringen.

Het Wemmelse OCMW zag zijn project ‘Een buurt voor iedereen’ beloond met een subsidie van 99.400 euro. De buurt waarop het project betrekking heeft betreft de 168 seniorenflats aan de Residentie in de Prins Boudewijnlaan. Het gaat om een wijk met veel senioren en heel wat jonge gezinnen en nieuwkomers. Het is de bedoeling om een leefbare buurt te creëren waar zowel senioren als de jonge gezinnen en nieuwkomers uit verschillende culturen zich thuis voelen.

Op dezelfde plek ging eerder dit jaar de Welzijnscampus open, waar de sociale dienst, burgerzaken, de bibliotheek en het lokaal dienstencentrum gehuisvest zijn, met een eigen ontmoetingsplaats. De subsidie zal gebruikt worden om via projectwerking de buurt te verbinden met de seniorenflats en deze te integreren tot een samenhangend geheel waar het aangenaam vertoeven is.