85 jaar Davidsfonds Wemmel

Op zaterdag 11 juni werd tijdens een academische zitting in de Zandloper het 85-jarig jubileum van DF (Davidsfonds) Wemmel-Relegem-Hamme gevierd. Tezelfdertijd werd Marcel De Doncker in de bloemetjes gezet voor zijn 50-jarig voorzitterschap van de afdeling. Algemeen DF-directeur Kris Opdedrynck zette de lijnen uit van een vernieuwde missie van het DF. Ondervoorzitter DF-Wemmel  Hugo Goossens schetste de historiek en het jarenlange activiteitengamma van de plaatselijke afdeling. Burgemeester Walter Van Steenkiste bracht een getuigenis van wat het DF voor hem betekende: zijn eerste kennismaking bleek een keurig geklede heer, die jaarlijks aanbelde met een stapel boeken.

De Wemmelse DF-afdeling ziet het levenslicht in 1936 maar feitelijk wordt er zeven jaar vroeger reeds een afdeling gesticht in buurgemeente Relegem, die echter vroeg ter ziele gaat. Initiatiefnemer voor de oprichting in Wemmel is Gommaar Van Den Bussche, onderwijzer te Jette en vader van Paul, de latere administrateur-generaal van de BRT (nu VRT). Begonnen met 23 leden en aanvankelijk sterk ingebed in  de katholieke beweging met zelfs een afdelingsproost, groeit de afdeling gestadig. Onder andere enkele leden van de opgedoekte afdeling uit Relegem komen over en lang schommelt het ledenaantal rond 50 en 60. Het werkingsgebied strekt zich van in den beginne uit over Wemmel, Relegem en Hamme. Rond de oorlogsjaren beperkt de activiteit zich voornamelijk tot het verspreiden van boeken maar vanaf 1948 wordt weer aangeknoopt met voordrachten en andere activiteiten zoals de daguitstap, die een zeer gesmaakte jaarlijkse traditie wordt. In de topjaren zijn er 3 bussen nodig voor het vervoer op de daguitstap. In de jaren ‘70 zal het ledenaantal de 300 overstijgen, waarmee het DF uitgroeit tot een van de sterkste en meest actieve verenigingen van Wemmel.

In 1963 ontstaat een Jong-Davidsfondsafdeling, die aanvankelijk zeer succesvol is,- maar tijdens de algemene contestatiebeweging van mei 1968 een door het hoofdbestuur niet gewenste richting uitgaat en kort nadien wordt ontbonden (overal trouwens, niet alleen in Wemmel).

Het DF is actief als medeorganisator van verscheidene Guldensporenvieringen in  de jaren ‘50 en is van meet af aan sterk betrokken bij de oprichting van de NKR (Nederlandse Kulturele Raad Wemmel) in 1972.

Als afdeling in een latere faciliteitengemeente heeft het DF-Wemmel ook steeds mee de Vlaamse trommel geroerd en was zichtbaar aanwezig op menige Vlaamse manifestaties. Later zal de problematiek van de faciliteiten aanleiding geven tot contacten met afdelingen uit andere provincies die ook begaan zijn met deze materie. Zo zullen ook de DF-afdelingen uit de zes faciliteitengemeenten verscheidene keren een ludieke “kwis van de Vlaamse Rand” organiseren.

Zeer succesvol zijn de verschillende familiale weekends, die uiteindelijk 20 edities zullen tellen en waar een meer dan 1000-koppig publiek ieder jaar de weg naartoe vindt. Telkens wordt een ander aspect van de geschiedenis van Wemmel belicht. Na al die jaren wordt een waardevolle documentatie opgebouwd, die de gevierde voorzitter Marcel De Doncker zal inspireren voor een boek “Twee eeuwen Wemmel”.

Vandaag staat het DF-Wemmel er nog steeds en wil met een verjongd bestuur de faam van toonaangevende Vlaamse vereniging in Wemmel nog voor vele jaren hoog houden.