Wemmel.

Wemmel

Of de Wemmelaars hun (recente?) spotnaam ‘Fuifbeesten’ verdienen,laten we aan de Wemmelse jeugd over.17.013 Wemmelaars bewonen de meest noordelijk gelegen faciliteitengemeente. Dat, zijn er 1.939 per km² in deze blokvormige gemeente met bijna rechtlijnige gemeentegrenzen van 8,77 km². Tegen Brussel aan paalt het aan Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, deelgemeenten van Brussel, westwaarts paalt het aan Asse met de deelgemeenten Zellik en Relegem, ten noorden liggen Merchtem met Hamme en Brussegem en Meise, ten oosten Grimbergen met zijn deelgemeente Strombeek-Bever.

56% van de oppervlakte is bebouwd, 30% van de woningen zijn appartementen, 7% is er werkzoekend. 40 % heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur.83% voelt zich gelukkig.
De mediaanprijs van de huizenverkoop is 395.000 euro, en 50,3% van de inwoners is van buitenlandse herkomst.

Het gemeentebestuur is er sedert een tiental jaren iets meer naar Nederlandstalige zijde opgeschoven, maar openlijke voorstanders van een afschaffing van de misbruikte faciliteiten moet je er met een vergrootglas gaan zoeken.

Een uit meer Nederlandstaligen dan Franstaligen bestaande LB-lijst van 12 gekozenen en een tweetalige Wemmel Plus-lijst van7 gekozenen sloten een bestuursakkoord. Een rabiaat Franstalige IC-lijst met 5 gekozenen, van wie één schepen, zit er in de oppositie.

De Zandloper is er een gewaardeerd gemeenschapscentrum.

Wemmel, dus Frans

Een Nederlandstalige dame die na een aankoop bij Krëfel in Wemmel een ééntalig Franse bevestiging per mail kreeg, ging telefonisch verhaal halen maar kwam van een kale reis thuis. Men deelde haar mee dat de taal niet kon veranderd worden omdat de winkel dat zo had bepaald. Wel bizar dat in Wemmel de klanten automatisch als Franstalig gecatalogeerd worden. Op het algemeen nummer kreeg de klant te horen dat een verandering van taal wel mogelijk is via een mail naar de klantendienst. Na interventie van Vlaams parlementslid Jan Laeremans (VB) liet de klantendienst van Krëfel weten dat de klacht ter harte wordt genomen en de betrokken winkel hierover zal aangesproken worden teneinde soortgelijke situaties in te toekomst te vermijden.

Coronaflitsen

Wemmel heeft af te rekenen met een lagere vaccinatiegraad dan het Vlaams gemiddelde. Het gemeentebestuur is zich daarvan bewust en heeft reeds meermaals ingezet op extra communicatie  (in 8 talen) over de coronarichtlijnen en de werking van het vaccinatiecentrum, gelegen op Wemmels grondgebied. Wemmel voerde middels een politiebesluit ook het covid safe ticket in voor evenementen in de gemeente voordat dit een algemene landelijke regel werd.

Naar de Kerstperiode toe werden gratis zelftesten verdeeld om de feestperiode veiliger te laten verlopen. Met deze gratis zelftests wordt het gebruik en nut ervan extra gepromoot.

Verenigingen die in 2021 een financiële schade leden konden beroep doen op een impactsubsidie.

Eind 2020 kreeg elke inwoner een covid-19-bon ter waarde van 10 euro die tot eind 2021 kon gebruikt worden bij de Wemmelse handelaars, horeca en marktkramers.

Wat met Parking C?

Het Wemmels gemeentebestuur stond vooraan in het verzet tegen de komst van het megalomaan Eurostadion op de terreinen van Parking C, grotendeels gelegen op Grimbergs grondgebied, maar grenzend aan Wemmel. Het gemeentebestuur vreesde onder andere voor de enorme impact op de mobiliteit en de waterbeheersing voor het lager gelegen Wemmel. Vorig jaar kocht Wemmel een klein perceel grond dat grenst aan de toegangsweg voor Parking C ter hoogte van de Panoramastraat en versterkte zo haar positie als belanghebbende bij eventuele ontwikkelingen op Parking C.

Eind vorig jaar werd een ontwerpende studie afgerond naar een toekomstvisie voor Parking C . De Vlaamse overheid nam hiertoe het initiatief en startte een bemiddelingstraject op waarbij vier verschillende scenario’s besproken werden op hun wenselijkheid en haalbaarheid. Het dient gezegd dat enkele belangrijke betrokken partijen het overleg verlieten om diverse redenen. De stad Brussel, de organisatie achter het Neo-project en Brussels Expo willen de uitkomst van de nog lopende juridische procedures met betrekking tot de verbindingsweg en de erfpachtovereenkomst waarover Ghelamco beschikt, afwachten. Wemmel en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken willen dan weer eerst een globaal onderzoek naar de Heizelontsluiting.

Maakten wel deel uit van het overleg: initiatiefnemer Departement Omgeving, perspective.brussels, de MIVB, de Werkvennootschap, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Grimbergen.

Concrete conclusies werden er niet getrokken maar de gesprekspartners waren het er wel over eens dat de parking moet herschikt worden ten voordele van gemengde activiteiten en groen. Vermits het enorm parkeerterrein met plaats voor 10.000 wagens slechts uitzonderlijk volledig benut wordt bij enkele grote beurzen, lijkt een meervoudig ruimtegebruik aangewezen. Een gedeelte van het terrein wordt best onthard met het oog op een betere waterhuishouding en biodiversiteit. De vier besproken scenario’s voorzien telkens in het behoud van een (al dan niet gestapelde) parkeerruimte.

Het betreft 1) een sportieve infrastructuur  (eventueel een klein stadion van maximaal 8.000 zitplaatsen), 2) een logistiek centrum met stelplaats voor tram en bus, 3) een bedrijvenzone en 4) een residentiële wijk met woonblokken. Er is geen voorkeurscenario en combinaties van de verschillende scenario’s zijn denkbaar.

De initiatiefnemers benadrukken dat deze studie geen eindpunt is , maar een beginpunt voor verdere gesprekken. Deze zouden kunnen opgestart worden nadat een aantal cruciale knopen, zoals de erfpacht en de verbindingsweg, ontward zijn.

Werken aan de Ring

Enigszins verbonden met het vorige dossier  zijn de werken aan de Ring tussen Wemmel en Kraainem. In antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) laat Vlaams Minister Van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) weten dat wat betreft de werken aan de Ring tussen Wemmel en Kraainem, het geïntegreerd  planningsproces zou moeten afgerond zijn in 2022. Daarna kan gestart worden met de concrete uitwerking van het project om het naar uitvoering te brengen vanaf 2025. Gezien de omvang van het project zijn nagenoeg alle Vlaamse en Brusselse administraties betrokken , evenals de Vlaamse en Brusselse besturen langsheen het tracé. Een kostprijs voor het project is nog niet gekend. Wel werd sinds 2017 reeds 30 miljoen euro uitgegeven voor de studie van het project.