Crainhem’ wil naar Brussel

Burgemeestersbenoeming met vraagteken

In het op dat punt eerder vaag verslag van de gemeenteraad van 23 mei 2023 van de hand van Kraainem-Unie, de Belgisch gezinde meertalige partij van de meerderheid, die de faciliteiten erg genegen is, lezen we: ‘Op de zoveelste vraag van de oppositie (MR, DéFi, Ind.) deelt de burgemeester mee dat over de nominatie van burgemeesters in de faciliteitengemeenten het college nu unaniem heeft besloten om zich formeel te richten tot de colleges van deze gemeenten.’ Wij veronderstellen dat die vraag, gesteld door de francofiele oppositie, over communautaire problematiek gaat.

Kwijtgescholden parkeerboetes

Bij het organiseren van een schoolfeest van de Diaboloschool was Véronique Caprasse vergeten de gebruikelijke parkeerregeling voor dit soort evenementen toe te passen. Gevolg: een pak boetes voor foutparkeerders. Die werden blijkens (na?) vraag van raadslid Edwards van de meerderheid achteraf geannuleerd via mails van de school en met, volgens de vraagsteller, veel publiciteit voor de schepen van Onderwijs, Véronique Caprasse. Is dit wettelijk en kan dit zo maar?

Overuren personeel

Bij het organiseren van allerlei gemeentelijk te vieren jubilea blijkt het personeel van de dienst burgerzaken nogal wat overuren te (moeten) kloppen. Om dat wat te rationaliseren wil de meerderheid die vieringen groeperen. DéFi, deel van de franskiljonse oppositie, is daar tegen. Stel je voor dat francofone jubilarissen geconfronteerd worden met Nederlandstalige Kraainemse ‘boerkes’. Hun voorzitster van het OCMW, Françoise Devleeschouwer, ging zelfs van haar plaats opstaan om de burgemeester met haar bezwaren lijfelijk te confronteren. “Onaanvaardbaar en grensoverschrijdend gedrag in strijd met huishoudelijk reglement en de deontologische code”, aldus de voorzitter van Kraainem-Unie. Meerderheid stemde pro, oppositie stemde tegen.

Fusie?

‘Burgemeester Bertrand Waucquez’, zo lezen we in De Lijsterbes, ‘stelt dat een fusie met Wezembeek-Oppem een interessante denkpiste is. Het zou ons een meer efficiënt bestuur mogelijk maken en ons in staat stellen dingen te realiseren die we nu niet kunnen.’ Wezembeek-Oppem heeft evenwel een ander faciliteitenstatuut en dus is fusie momenteel niet mogelijk.

Kraainem in de tijd van toen

In het zeer informatief seminariewerk van Johan Bulteel , studiejaar 1976-1977, o.l.v. Prof. Dr. Fernand Van Hemelrijck met als titel ‘De evolutie van de gemeenteraadsverkiezingen te Kraainem van 1946 tot 1976’ met alle cijfergevens over de verkiezingen en met gegevens over de coalitievorming vinden we heel wat documenten en beschouwingen, die de houding van de toenmalige gemeentebesturen in de verf zetten.

Met toestemming van de toenmalige student in de tweede kandidatuur rechten nemen wij, nu we toch de zestig jaar geleden(1963) in onze zes gemeenten ingevoerde of bevestigde faciliteiten in herinnering brengen, een typisch document en een beschouwing van de schrijver van het seminariewerk gaarne over

Het eerste is een verslag van de gemeenteraad van 27 juni 1963, een kleine week na de incidentrijke betoging te Wemmel en twee dagen vóór de betoging te Wezembeek-Oppem.

‘ORDEMOTIE TAALVRAAGSTUK

(openbare zitting)

De Gemeenteraad,

Gezien het Regeringsvoorstel om Kraainem over te hevelen naar Groot-Brussel;

Gezien dit voorstel door vele politiekers wordt bestreden en weinig kans heeft aanvaard te worden door de Kamers en Senaat; Gezien onze bevolking uit 63% franssprekenden bestaat en de rechten van deze bevolking dienen verdedigd te worden;

Gezien sommige politiekers voorstellen Kraainem te verdelen;

BESLUIT de Gemeenteraad met 10 stemmen op 11: de volgende ordemotie te stemmen, en over te sturen naar de regering en al de volksvertegenwoordigers en senatoren van het arrondissement Brussel.

Het gemeentebestuur in zitting verenigd:

1° Eist het recht op, de belangen van de twee taalgemeenschappen te verdedigen;

2° Verlangt de tweetaligheid op administratief en onderwijsgebied;

3° Verzet zich tegen alle verdeling van het Kraainemse grondgebied.

Gedaan in zitting, datum als boven

Namens de gemeenteraad:

De Secretaris      de Burgemeester

(g) A. Forton        (g) E.Coppens’

 

Tien jaar vroeger had het gemeentebestuur met dezelfde ondertekenaars als hierboven vanuit ‘Crainhem’ op 18 februari 1953 zijne excellentie de minister van Binnenlandse Zaken’ meegedeeld ‘dat het bestuur verlangde dat Crainhem zou opgenomen worden in Groot Brussel, ten zelfden titel als Evere, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem.’

Wij ronden dit Kraainems verhaal uit de oude doos met één van de beschouwingen van de jonge schrijver ervan.

‘4. Een zeer voorname rol werd ook door het gemeentebestuur gespeeld. Het was vooral gecentraliseerd rond A. Forton (gemeentesecretaris van 12/2/27 tot 1/3/66). Hij wou Kraainem bij Brussel zien en streefde dus naar volledige tweetaligheid. De Franse inwijkeling werd dus, hoe onwettig het ook weze, in ’t Frans onthaald op het gemeentehuis. Op zichzelf beschouwd is dit niet zo erg, maar stilaan werd dit voorrecht als een recht beschouwd met alle gevolgen vandien. Zo valt te verklaren dat de invoering der faciliteiten in Kraainem eigenlijk niets aan de bestaande toestand veranderde. De Kraainemse bevolking zelf zag helemaal niet wat er gebeurde. Taalproblemen waren er immers in den beginne niet, Vlaams of Frans: het had weinig belang. Eerst na Hertoginnedal’ (1963 n.v.d.r),’ bij de verkiezingen van 1964, werd de situatie duidelijker: de Vlamingen beseften nu ook dat zij een kultuurtaal te verdedigen hadden.’