Vlaamse Randregio

Op 28 februari hebben 28 van de 33 burgemeesters van Halle-Vilvoorde gepleit voor de erkenning van de regio als ’Vlaamse Randregio’. Al onze 33 gemeenten kampen in verschillende gradaties met dezelfde noden en uitdagingen en daarvoor is een centrale aanpak en zijn voldoende middelen nodig. Die moeten zowel door de Vlaamse als de federale overheid ter beschikking worden gesteld. Dit zogenaamd ‘ Memorandum’, Latijn voor ‘moet in herinnering worden gebracht’ geeft een helder overzicht van al die noden en uitdagingen. Daarom roepen de betrokken burgemeesters alle Vlaamse politieke partijen op om die voorstellen op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s, die als handleiding kunnen dienen bij de afsluiting van de federale en Vlaamse regeerakkoorden. Op basis van objectieve gegevens, illustratief uitgebeeld in de brochure, ondervindt Halle-Vilvoorde een uitzonderlijke verstedelijkingsdruk. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden zijn meer middelen nodig voor projecten rond taal, integratie, onderwijs en welzijn, in afwachting van een hervorming van het federale Gemeentefonds.

Armand Sijbers | De Zes

Vijf van de zes tekenden niet

Ondanks de inspanningen van burgemeester Walter Van Steenkiste van Wemmel ondertekenden de burgemeeesters van de vijf overige faciliteitengemeenten rond Brussel op 28 februari het Memorandum 2024 niet. Zie daarover ook ons Kraainems hoekje.

Wij citeren o.m.

‘Halle-Vilvoorde pleit voor efficiënte samenwerking, ook voor faciliteitengemeenten.’

Dankzij een positieve benadering van hun grondwettelijk statuut, zowel door het lokale bestuur als door de inwoners maken de faciliteitengemeenten een wezenlijk deel uit van Halle-Vilvoorde, en stellen zij zich solidair en constructief op bij de verdere uitbouw van deze regio.

De regio sluit zich hiertoe aan bij de door het VVSG (Verbond van Vlaamse Steden en Gemeenten) in zijn memorandum geformuleerde beleidsvoorstellen, met name:

  1. Geef faciliteitengemeenten die dat willen de mogelijkheid om te fuseren.
  2. Voorzie in ondersteuning van de faciliteitengemeenten voor hun specifieke opdrachten als gemeenten met een bijzonder taalstatuut.

Teneinde hindernissen en obstakels in de verder ontwikkeling van de faciliteitengemeenten te voorkomen en te vermijden, vraagt de regio aandacht voor hun bijzonder statuut. Mogelijke belemmeringen en beperkende aspecten dienen preventief te worden geneutraliseerd. Onderwijs kan hier als prioritair naar voor worden geschoven. De faciliteitengemeenten vragen de garantie om zich binnen en samen met de referentieregio evenwaardig te kunnen ontplooien. Zij willen constructief mee kunnen participeren in de verschillende initiatieven rond regiovorming, uiteraard steeds met respect voor de gemeentelijke autonomie. Hieronder vindt u de cijfergegevens uit Memorandum 2024 voor de zes faciliteitengemeenten.

Zo pleit het Forum om tijdens de komende regeringsonderhandelingen voor de Vlaamse en federale regering de erkenning van Halle-Vilvoorde als Vlaamse Randregio in overweging te willen nemen en vraagt zij alle politieke partijen dat concrete voorstel in hun verkiezingsprogramma op te nemen.’

Al de andere cijfergegevens voor de 28 overige gemeenten van Halle-Vilvoorde zijn weer te vinden in www.toekomstforum.be

 

Laatste Zes? Laatste Zes? Laatste Zes? Laatste Zes? Laatste Zes?

Armand Sijbers | De Zes

Dit is het laatste nummer van onze 35-ste jaargang. In samenhang met de verkiezingsdag van 9 juni heeft uw hoofdredacteur 87 jaar op de teller staan en is ons comité aan broodnodige herstructurering toe.

Vanaf het volgend augustusnummer van De Zes, het begin van onze 36-ste jaargang, stoppen wij met de gratis toezending aan de vele lezers die ons nog NOOIT een abonnementsbijdrage hebben overgemaakt. U kan dit vaststellen op de briefomslag, waarin u dit nummer is toegezonden. Staat daar onderaan rechts inderdaad een datum op vermeld, bij voorbeeld, 8/09/2021, dan hebt u op die datum uw laatste abonnementsbetaling verricht.

Dan hoeft u niet te vrezen dat u De Zes niet meer toegestuurd zal krijgen. Staat er geen betalingsdatum op vermeld en verricht u er geen van 5€ of meer vóór 1 augustus op rekening BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten, dan zien wij ons verplicht de verdere toezending stop te zetten.

Wij hopen de aldus uitgespaarde druk- en verzendingskosten te kunnen besteden aan een professioneler uitgebouwde redactie, die wij in samenwerking met vzw Doorbraak hopen te kunnen uitbouwen.

Hebt u schrijftalent in de lijn van wat wij al 35 jaar neerpennen? Hebt u een stevige band met één of meerdere van onze faciliteitengemeenten, zet u zich graag in voor onze bestuurswerking, kan u ons mailen op redactie@dezes.org

Waar de redactie tot nog toe altijd gratis heeft gewerkt, denken wij nu aan een conventionele vergoeding.

Ons hoofdartikel is samen met de tekening op de voorbladzijde van Memorandum 2024 grotendeels een overname van beschouwingen en verzamelde cijfergegevens van het Toekomstforum van de 33 burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Wij kregen hiervoor de toestemming van burgemeester van Asse, Koen Van Elsen, voorzitter van het forum en zijn communicatieverantwoordelijke Kris Timmerans van Haviland.

De hele tekst van het ‘Memorandum’ is te vinden op https://toekomstforum.be/nl/burgemeesters-pleiten-voor-vlaamse-
randregio-halle-vilvoorde