Damien Thiery burgemeester af

Damien Thiery: houdbaarheidsdatum overschreden

Met de splitsing in de overweldigende Franstalige eenheidslijst LB, 13 zetels van de 15, het opdoeken van de bescheiden Vlaamse eenheidslijst Prolink, 2 zetels, en het optreden van
een tweetalige lijst was het in de loop van de vorige legislatuuur bijna zeker dat de electorale kaarten van dit ‘Nest in de bomen’ anders geschud zouden worden.

Oud- en al twaalf jaar niet-benoemd aangewezen-burgemeester, eerder van het FDF, nadien overgelopen naar MR, Damien Thiéry had bij zijn taalgenoten in de eenheidslijst de grens van de politieke houdbaarheid overschreden. Nadat zijn broer Philippe met het OCMW al met hem in aanvaring was gekomen, was ook al een groot deel van de politieke meerderheid in de gemeenteraad bij zijn vroegere compagnon de route, Yves Ghequiere, gaan aanschurken. Separatisme van jewelste.

Met twee Franstalige lijsten, ensembleLKBsamen van Thiéry met 5 zetels, met LINK@VENIR van Ghequiere met 7 zetels, en de tweetalige Actv’ met 3 zetels, kwam er geen lijst met volstrekte meerderheid uit de bus.

Eindelijk akkoord?

Drie maanden heeft het getouwtrek en het over en weer aanbieden van allerlei bestuursvoorstellen vooral tussen de twee Franstalige partijen geduurd. Een voorstel om zelfs met z’n drieën een soort collectief burgerbestuur te vormen vond evenmin genade. Een tijdsgebonden sjerpverdeling was ook niet aanvaardbaar omdat teveel schepenbevoegdheden naar Link@avenir zouden gaan.

Een ultiem akkoord (?) over het indienen van een voordrachtsakte van de burgemeester kwam er op de gemeenteraad van 7 januari: de 7 leden van Link@avenir van Yves Ghequiere en twee van de drie leden van de tweetalige lijst Activ’ steunden de kandidatuur van Ghequiere. De 5 leden van ensembleLKBsamen en de lijstaanvoerder van Activ’ Mitra De Kempeneer stemden tegen. De Nederlandstalige Roel Leemans van de lijst Activ’, voor zover die nog samenhangt, krijgt zonder schepenmandaat toch het voorzitterschap over de gemeenteraad.

Eerste burger

Tijdens de vorige twee legislaturen was de kandidatuur van Damien Thiéry door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans steeds afgewezen omwille van zijn weigering de Omzendbrief Peeters na te leven bij de verzending van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Een paar jaar kreeg zelfs één van de twee gekozenen van het Vlaamse Prolink die functie op zijn schouders tot ook hij voor de boycot van de meerderheid zwichtte en Homans in arren moede een Franstalige dame tot eerste burger van Linkebeek benoemde.

Het is nu wachten op een mogelijke handtekening van Homans want ook in Linkebeek werd van de kant van de toenmalige, weliswaar al verdeelde meerderheid de Omzendbrief Peeters niet nageleefd. En op verzoek van Homans aan Yves Ghequiere om de burgemeesterssjerp te aanvaarden was Ghequiere niet willen ingaan, allicht onder druk van zijn voormalige baas en ook voorzitter van de gemeenteraad Damien Thiéry. En toen in de vorige legislatuur Ghequiere op de gemeenteraad toch werd voorgedragen had hij als voorzitter van de gemeenteraad geen einde had gemaakt aan een Franstalige tussenkomst en had hij de boter gegeten bij bevoegd minister Homans en kreeg hij zijn aanstelling niet.

Geen communautaire spelletjes?

Damien Thiéry had al voor de aanvang van de gemeenteraad aan Ghequiere en Leemans de vraag gesteld hoe ze de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen in mei zouden versturen. Ghequiere antwoordde dat hij de (tweetalige Algemene Vergadering van de) Raad van State zou volgen. En dus de oproepingsbrieven versturen conform de vierjarige opname in het taalregister, in onze ogen en in die van minister-president Geert Bourgeois een inbreuk op de privacy van de burger. Leemans antwoordde dat hij zich niet beter voelde dan de wetgevende macht. Roel, in onze ogen maakt de Raad van State de wetgeving niet. Die is een rechterlijke macht. Want dan hebben we geen parlement meer nodig.

Of we met het gesloten akkoord en met Thiéry en co in de oppositie geen communautaire spelletjes meer zullen krijgen en wel een benoemde burgemeester durven we op zijn zachtst gezegd betwijfelen. In afwachting van een mogelijke benoeming en de daaropvolgende aanstelling van een vierde schepen wensen we Ghequiere met een schepen minder dan op volle sterkte – maar dan was ook al een hele periode zo onder de fratsen van Thiéry – veel draagkracht met zijn voorlopige 25 bevoegdheden.