Gebelgd en franskiljons

Alleman akkoord

In de ‘Kaaskrabber’, de Vlaamse Gemeenschapskrant, lazen we dat de Union francophone (UF)-raadsleden Grégory Boen, François Dussart, en Jonathan Adriaens op de gemeenteraad van 22 april nadrukkelijk blijken niet akkoord te gaan met de regelgeving dat gemeenteraadsleden in Vlaamse gemeenten geen Frans mogen gebruiken in hun interpellaties.

Bij de daaropvolgende gemeenteraad van 20 mei was het weer dezelfde francofiele fractie die een motie op de agenda betreffende ‘de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse overheid.’

Tot onze niet geringe verbazing lazen we verder dat de motie unaniem werd goedgekeurd. Het komt erop neer dat Franstalige belastingplichtigen een Franstalig document kunnen aanvragen voor vier jaar.

Met de goedkeuring van die motie denken dus ALLE gemeenteraadsleden dat zij daarmee de ‘correcte’ interpretatie geven van de bestuurstaalwet en dat de Vlaamse belastingdienst zich daar maar moet bij neerleggen.

Hierbij gaan dus alle gemeenteraadsleden ervan uit dat zij de waarheid in pacht hebben. Dat zij dus zomaar de omzendbrief Peeters, die na de toezending van een Nederlandstalig document spreekt van een telkenmaal te herhalen verzoek om het in het Frans te kunnen krijgen, bij ons weten nooit is ingetrokken en dat zij die omzendbrief Peeters nu als een ‘vodje papier’ mogen opzij schuiven. Bovendien is dat ‘vierjarig’ voorstel compleet geen wet, maar een toevallig (obiter dictum) geopperde interpretatie  van de taalwet. Die werd in het arrest Caprasse en dan nog niet in het besluit  ervan door de rechters van de Algemene Vergadering van de Raad van State naar voren geschoven. En bij ons weten zijn in ons land de rechters nog geen wettenmakers omwille van de scheiding der machten. Het federaal parlement stemt wetten, het Vlaams parlement stemt decreten, het Brussels parlement stemt ordonnanties, rechters spreken vonnissen en arresten uit.

Gebelgd

Schepen van Cultuur Nahyd Meskini van dezelfde UF-partijfractie heeft haar ontslag ingediend als afgevaardigde van de gemeente Drogenbos in de raad van bestuur van de vzw Museum Felix De Boeck. Zij beweert ontgoocheld te zijn omdat zij niet op de hoogte was van de opening van de gerestaureerde hoeve en dat zij hiervoor niet uitgenodigd was. Toch wil zij nog samenwerken met het FeliXart Museum.

Franse markt?

Op 11 en 12 juli was er feest in en rond de hoeve, het atelier en het museum van Felix De Boeck. Aansluitend daarbij had de gemeente een Middeleeuwse markt georganiseerd.  Een lezer(es) van De Zes liet ons weten dat zowat alle standen ééntalig Frans waren. Mocht Felix er nog rondgelopen hebben, dan zou hij er allicht niet zo felix (Latijn) bij geweest zijn.