Onwettelijkheden bij de vleet

Beraamde onwettelijkheden

Uit een krantenknipsel van de Standaard ten jare 1959 onder de titel ‘Beraamde onwettelijkheden in de gemeente Wezembeek-Oppem’ citeren we: ‘Niettegenstaande het wettelijk feit dat  Wezembeek-Oppem een eentalig Vlaamse gemeente is, wordt deze gemeente – in strijd met de wet – tweetalig bestuurd. Opsomming der feiten: tweetalige straatnaamborden, tweetalige opschriften, tweetalige aanplakbrieven, tweetalige kiesbrieven, tweetalige mededelingen, tweetalige reinigingsdienst, tweetalige inningsbevelen, tweetalige en ééntalig Franse omzendbrieven i.v.m. de riolering, Franstalige debatten in de gemeenteraad, tweetalige toespraken, tweetaligheid van de waterdienst, tweetaligheid en Franse entaligheid van de urbanisatiedienst, tweetalige briefhoofden, tweetalige omslagen, enz… Kortom overal botst men op de georganiseerde onwettelijkheden van het gemeentebestuur. Ten gerieve van datzelfde gemeentebestuur en van de bevolking voegde datzelfde artikel er nog artikel 233 van het strafrecht aan toe dat er ook sancties bestaan tegen het georganiseerd, – het beraamd- niet-naleven van de taalwetten: ‘Wanneer maatregelen in strijd met de wet beraamd werden in een vergadering van personen of van lichamen, die met enig gedeelte van het openbaar gezag bekleed zijn, worden de schuldigen gestraft met gevangenisstraffen van één maand tot zes maand.’ Bij ons weten heeft het toenmalig unitaire Belgique burgemeester de Grunne, 47 jaar burgemeester van onze Vlaamse gemeente, voor deze talloze taalvergrijpen nooit één dag in de bak gedraaid. Blijkbaar zijn of waren alle Belgen niet gelijk voor de wet. Of conform de Latijnse spreuk: “Quod licet Iovi, non licet bovi.’ Wat aan Jupiter is toegelaten, is niet toegelaten aan een rund. Nu ja, Vlamingen waren of zijn in de ogen van sommige Franskiljons toch maar boerkens. En die weten iets af van runderen.

Onmogelijke kennisname

Tijdens de gemeenteraad van september stond er een verzoekschrift ter kennisname op de agenda. Niets speciaals, mocht het schrijven in het Nederlands zijn. De brief werd in het Frans naar de gemeente gestuurd, maar is afkomstig van een inwoner van de buurgemeente Tervuren. Vermits de faciliteitenregeling enkel van toepassing is op de inwoners van de betrokken gemeenten, had de gemeente Wezembeek-Oppem dit verzoekschrift over het gemeentelijk mobiliteitsplan van Wezembeek-Oppem niet mogen agenderen. Deze mensen hadden de melding moeten krijgen dat ze hun schrijven in het Nederlands moeten doen.

Wat dieper ingaande op de Franstalige brief blijkt dat deze mensen uit Tervuren verwijzen naar een Franstalig document op de gemeentelijke website van de gemeente Wezembeek-Oppem. Ook dit is een overtreding van de taalregeling in faciliteitengemeenten. Deze Franstalige vertaling zou enkel beschikbaar mogen zijn voor de inwoners van de gemeente. Misschien moet de gemeente de identiteit nagaan van hun onlinegebruikers als ze Franse vertalingen aanbieden?

Mobiliteitsplan

Al meerdere maanden werd er door het gemeentebestuur beloofd om het mobiliteitsplan ‘snel’ op de gemeenteraad te brengen. Maandelijks vraagt de oppositie waar dit blijft. Blijkbaar zij er ‘niet verenigbare visies’ in het schepencollege, gaf de burgemeester toe tijdens de laatste gemeenteraad. Hij voegde eraan toe dat het schepencollege unaniem moet beslissen en het daarom nog niet op de gemeenteraad was gekomen. Raadslid Peeters merkte op dat dit niet nodig is: als er verdeeld gestemd wordt in het schepencollege, komt het punt automatisch op de agenda van de gemeenteraad.